Google

Translate blog

söndag 11 oktober 2009

Jonas Arthur Engberg förskönade nya statliga byggnader under första hälften av 1900-talet


Engberg förstatligade riksantikvarieämbetet, konsthögskolan och Statens historiska museum. Tillkomsten av riksteatern var det även han som låg bakom 1934.

Han var en av de medverkande av den då nya psalmboken av år 1937. Han genomförde en ny läroverksstadga där de klassiska språken hade en stor plats.

Se länken ovan för att veta lite om hans tid i regeringen och som bla ecklesiastikminister.

Det finns tyvärr inte så mycket att läsa om denne högproduktiva person som hade sitt finger med i mycket under sin tid.

Men något har tagits upp här och en dag kanske någon skriver en mer utförlig levnadsbeskrivning över honom. Mig veterligt finns ingen sådan i dag.