Google

Translate blog

söndag 10 mars 2013

Försämringen av fas 3 för i år gjord, nu är det sjukförsäkringens tur.
Fas 3 skärps år för år genom att ersättningen till deltagarna minskar per automatik genom inflation. Försämringarna i år blir även att deltagarna ska vara på plats minst 45 timmar i veckan och från september redovisa sitt jobbsökeri - i detalj.

Kontroll-Sverige ökar sin makt över de svaga!

Inom sjukförsäkringen är försämringen att försäkringskassans bedömningar ska bli än tuffare för att en person ska få ha sjukpenning eller inte vid sjukdom.

Citat: Försäkringskassan har lanserat ett nytt verktyg för bedömning av arbetsförmåga som ska användas i sjukpenningärenden.

- - - Verktyget består av tre delar: en första del där den försäkrade själv får beskriva sin situation, en andra del som är en fördjupad medicinsk utredning och slutligen en yrkeslista som anger vilka krav som olika yrken ställer på medicinska förutsättningar för arbete.

- - - I yrkeslistan anges vilka olika krav på fysiska, psykiska och kognitiva förmågor som enligt Försäkringskassan ställs på en individ i drygt fyrtio olika yrken. Den försäkrades hälsotillstånd ska jämföras mot dessa krav för att se om det finns något yrke på listan som den försäkrade klarar av trots sina besvär.

- - - Verktyget och yrkeslistan riskerar innebära att en jämförelse kommer att göras mot hypotetiska arbeten. Det innebär i sin tur att en försäkrad kan bedömas klara av flera arbeten på listan och därmed nekas sjukpenning, trots att hon eller han inte skulle klara de krav som ställs i samma arbeten på den reella arbetsmarknaden.

- - - Om ett nytt arbetsmarknadsbegrepp eller en ny innebörd av begreppet arbetsförmåga ska införas i sjukförsäkringen menar vi att det ska ske efter politisk beredning av våra folkvalda parlamentariker och inte genom en ny handläggningsmetod (nytt bedömningsverktyg) som tillämpande myndighet konstruerat. Slut citat.

Försäkringskassan skärper därmed möjligheten för sjukpenning  på eget initiativ utan att regeringen gett order om en försämring för de sjukas möjligheter till sjukpenning. Så kan ovanstående tolkas.

Men jag är ändå tveksam till att försäkringskassan gör detta utan direkt ordergivning då det skulle innebära att de inte följer regeringens agenda som dess bödlar och lakejer.

Nej, försäkringskassan har säkert fått order om en skärpning, men denna har inte gått den demokratiska vägen med beslut i riksdagen utan istället beslutats i, det som jag många gånger påstått finns, den dolda agendan  där beslut finns men inte får komma ut till allmänheten.

En dold agenda har bland annat visat sig då beslutet att stoppa anvisningar till fas 3 i riksdagen inte resulterade i något beslut att följa detta av regeringen. Beslutet kunde inte realiseras av alliansen då deras dolda agenda då skulle fått sig en törn. Utan fas 3 och regelbundna skärpningar av denna faller hela arbetsmarknadspolitiken och utan en skärpning av sjukförsäkringen faller socialpolitiken.

Alliansens politiska kärna är segregation av sjuka och arbetslösa ekonomiskt, skapandet av fler arbetssökande och ett utanförskap som varnande exempel till de med arbete, vilka - om de kan behålla ett arbete - ska gynnas med jobbskatteavdrag m.fl. förmåner som årliga lönehöjningar.

Det är av denna anledning ersättningen till arbetslösa inte höjs och för långtidsarbetslösa kontinuerligt sänks genom inflationsverktyget nu efter det att sänkningen av ersättningen slutförts (?) sedan 2006 års regeringsbeslut. Inflationen arbetar i det tysta.

Det är även av denna anledning taket i sjukförsäkringen inte höjs.