Google

Translate blog

söndag 7 april 2013

Nya hårda åtgärder mot arbetslösa och ytterligare en segregation av arbetslösa och löfte om ett femte jobbskatteavdrag. Moderaterna går vidare i utanförskapande åtgärder.

·         De allmänna villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning ändras. Endast sådana krav som måste vara uppfyllda redan vid inskrivningen ska i fortsättningen ingå i de allmänna villkoren. Krav på hur personer sköter sitt arbetssökande flyttas till åtgärdsreglerna.
·         Reglerna för åtgärder, sanktioner, ändras. Åtgärdsgrunderna blir fler, men åtgärderna blir mildare än i dag. Det ska finnas tre typer av förseelser av olika allvarlig grad: att missköta sitt arbetssökande, att förlänga sin tid i arbetslöshet respektive att orsaka sin arbetslöshet. Upprepade förseelser av samma typ ska leda till avstängning från ersättning i allt längre perioder. Åtgärden nedsättning av ersättning avskaffas.
·         A-kassorna får utökade möjligheter att hålla inne ersättning under tiden som de utreder rätten till ersättning.
·         Den som ansöker om ersättning ska intyga att de uppgifter som man lämnar är riktiga och meddela a-kassan om förhållandena ändras.
·         Både den som lämnat oriktiga uppgifter och den som har låtit bli att anmäla ändrade förhållanden som har betydelse för rätten till ersättning ska kunna uteslutas ur a-kassan eller förlora rätten till ersättning. En sådan person kommer också att kunna straffas enligt regler i brottsbalken och bidragsbrottslagen.
·         Reglerna för a-kassornas återbetalning av statsbidrag görs mer enhetliga.
·         Alla så kallade känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen ska få behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas, om de har lämnats i ett ärende.

För mer ingående intresse för hur diskussionen var, följ länken. Media nämnde aldrig denna diskussion eller beslutet. Så lite ses människovärdet vara av de arbetslösas och dess ekonomiska villkor i alliansens jobbsökarkultur, benämnd arbetslinjen.

Utöver det hotar nu moderaterna att snarast öka de ekonomiska klyftorna mellan arbetssökande och de med arbete med ytterligare ett jobbskatteavdrag. Detta hoppas de vinna valet 2014 med.

Ska vi låta dem göra detta samtidigt som besparingar görs på inte bara sjuka o arbetslösa utan även på socialförsäkringar av alla slag, sjukvård och skola?
Ja, troligen ser många bara kortsiktigt på sin egen konsumtionstakt och då kan dessa vidunders människosyn åter ge en valvinst.

Men det blir den sista. Valet 2018 kommer människor att reagera på det nya Sverige och klyftorna i Sverige. Tro mig.