Google

Translate blog

onsdag 15 maj 2013

Kan arbetslinjen - som jag tolkar som arbetssökarlinjen - istället vara en dold bidragslinje? Nytt konstigt förslag från alliansen på väg.
Är alliansens tjat om att arbetslinjen är motsatsen till bidragslinjen ett försök att dölja sanningen? Sanningen att deras mantra arbetslinjen är en bidragslinje, men då inte till de arbetande, utan till de som eventuellt har användning för arbetssökande.

Citat: För att ytterligare förbättra möjligheterna för personer i utanförskap och bidra till flera jobb i utsatta områden, föreslår regeringen i dag i en lagråds- remiss att ett system med nystartszoner införs på försök.
Företag som ligger i nystartszoner och där minst en fjärdedel av arbetet utförs av personer som bor i en nystartszon ska få rabatt på hela socialavgiften förutom ålderspensionsavgiften. Subventionen omfattar både nya och befintliga företag med färre än 50 anställda och en nettoomsättning eller balansomslutning om högst 80 miljoner kronor. Som mest kan ett företag få 6 000 kronor i subvention per anställd och månad.
Vilka områden som ska utses till nystartszoner ska baseras på objektiva kriterier om sysselsättning, försörjningsstöd och utbildningsnivå.
Vilka områden som omfattas ska omprövas vart femte år, efter att åtgärderna utvärderats och en bedömning gjorts av lämpligheten av ett fortsatt system med nystartszoner.

Internationella erfarenheter visar att nystartszoner kan ha vissa effekter om det kombineras med andra åtgärder. Under förutsättning att det finns ekonomiskt utrymme och att Europeiska Kommissionen godkänner förslaget är vi beredda att föreslå att nystartszoner införs på försök från och med den första januari 2014.

Tillsammans med andra åtgärder såsom en stärkt arbetslinje och mer kunskap och ökad likvärdighet i skolan är detta ett steg för att minska utanförskapet och underlätta för framväxten av fler jobb. Slut citat.

Mer bidrag till företag om EU låter frizoner bli en lösning på arbetslöshet. Men vilka företag flyttar till dessa områden för att utnyttja och få dessa bidrag på kanske max 5 år? Knappast andra än tillfälliga lycksökare likt de företag som har fas 3 som företagsidé.

Vad förstärkt arbetslinje sedan kan innebära är mer hotfullt för arbetssökande och sjuka. Troligen ytterligare kontroller av dessa grupper, sämre ekonomi och accelererande misär genom inflation och prishöjningar kombinerade med högre konsumtion för de som har ett arbete genom årliga löneförhandlingar och ett femte jobbskatteavdrag.

Låt oss hoppas att EU gör något bra denna gång och stoppar förslaget av utanförskapande och utpekande segregationsområden där människor kan utnyttjas av lycksökare för låga löner.

Troligen blir de flesta jobben i området om sådana startas callcenters med telefonförsäljning och liknande irriterande samhällsparasitism och störande inslag där säljarna förödmjukas av säljledare om de inte säljer och av uppringda som aldrig önskat bli uppringda.