Google

Translate blog

onsdag 9 november 2016

Saturnus och dess måne Titan verkar båda ha årstider

Saturnus måne Titan är den näst största månen i vårt solsystem och större än småplaneten Pluto. Det är även den enda måne med en fullt utvecklad atmosfär. Dess yta består av is, sjöar av metan och etan och olika bergarter.

Här finns årstider vilka ger olika färgnyanser i atmosfären då gaserna i denna rör sig och ändrar färg beroende på hur starkt solljus denna får. Atmosfären består till 98,4% av kväve medan resten är en blandning av argon, kolväten, koldioxid, kolmonoxid, vätecyanid och helium. Allt påverkas av solens ultravioletta strålning vilket upplöser metan och ger en orange dimma.

Men nu har gasplanetenSaturnus även setts ha förändring i färgsättning över ett stort område sin atmosfär. Guldfärgad atmosfär har på detta blivit blåtonad. Vad som gett denna förändring vet man inte säkert. Men det antas att vindars hastighet i atmosfären och ljusinsläpp från solen av årstidskaraktär ligger bakom fenomenet och ger denna effekt på vissa gaser i atmosfären.

Inga kommentarer: