Google

Translate blog

söndag 15 juli 2018

Gaiateorin och vad den säger oss idag om liv och sammanhang av universum och verkligheten.


Gaiateorin är en teori där livet självt antas påverka jordens biosfär för att skapa och upprätthålla goda livsförhållanden Grundtanken är att biomassan själv reglerar förhållandena på planeten (i synnerhet temperatur och kemisk sammansättning av atmosfären) i syfte att göra den fysiska miljön mer anpassad till de organismer som har liv.

Exempelvis i teorin är när koldioxidhalten i atmosfären stiger växer växterna till sig i mängd och storlek och tar på så sätt bort mer koldioxid vilket stabiliserar atmosfären till den bästa livschansen för liv. 

Den mest radikala formen av gaiateori anser att jorden är en organism. Enligt denna teori påverkar organismen (Jorden) medvetet klimatet för att förbättra livsvillkoren. Denna teori backas dock inte upp av några som helst vetenskapliga bevis. Teorin anses ha fått sin grund i att människor har lätt för att tro att komplexa system måste styras av någon/något. En Gud.

Alla spekulativa versioner av gaiateorin, där man tror att jorden är en medveten entitet, förkastas (hittills) av vetenskapen. De kallar denna tanke för gaiafilosofi.

Den så kallade Gaiahypotesen antyder däremot något slag av interaktiv resonans mellan jordens biologiska och oorganiska processer vilket tillåtit liv att överleva klimatförändringar, vulkaner, meteorer och andra hot.

Hittills har forskare haft svårt att förklara exakt hur denna resonans fungerar. Men nu har forskare på det Universitetet i Exeter  hittat en lösning till Gaia-hypotesen.

De anser att fenomenet beskrivet ovan fungerar på samma sätt som naturligt urval (evolutionsteorin). Biologiska förändringar som destabiliserar ej livsvänliga villkor kommer naturligt att bli kortlivade medan de som destabiliserar stabilitet är mer benägna att kvarstå och förstärkas.

Sekventiellt val och urval av överlevnad kallar forskarna detta och det förklarar hur planeten har ackumulerat stabiliserande processer under miljarder år.

Teorin om Jorden som en levande organism är enligt mig intressant och mycket möjlig och här ingår då människan. Vi ingår i denna helhet av organismer och kan eller ska kanske inte ses som något annat än en av flera organismer i en helhet av liv vilket utvecklats vidare mot ett för oss okänt mål genom våra kreativa förändringar av liv och livsvillkor.

Inga kommentarer: