Google

Translate blog

torsdag 3 oktober 2013

Överdriven nit genom mantrat ”arbetslinjen” igen. Mål i detta fall att studenter ska arbeta mer o studera mindre.Citat: Regeringen vill att fribeloppet för studerande ska höjas med 30 000 kronor.
Men Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) ser hellre att studiemedlet höjs.

– Vi motsätter oss inte höjningen men ser det som problematiskt att regeringen ökar incitamentet för studenter att arbeta extra. Vi vill att strävan ska vara att heltidsstudier ska vara heltidsstudier, säger SFS:s ordförande Erik Arroy. Slut citat.

Samtidigt anser regeringsfanatikerna av mantrat ”arbetslinjen” att studiestödet då inte behöver höjas. Varför de inte förespråkar att färre studerar och fler ska tvingas söka arbete är en gåta, om nu inte detta ingår i det jag kallar den dolda agendan i den s.k. arbetslinjen. Att så många som möjligt ska arbeta och söka arbete och så få som möjligt ska kunna klara sig på det som regeringen så förhatligt kallar för bidrag - om det inte handlar om lönebidrag - då kallas det så fint för stöd.

Hur många seriösa studenter orkar arbeta mer än de gör utan att det går ut över studierna? Inte många, universitetsstudier innebär att läsa och plugga, gå på föreläsningar och om studierna bedrivs på heltid blir det knappast tid för hur mycket arbete som helst. Lite extraarbete för att få en liten extrainkomst, mer blir det inte.

De enda som gynnas av förslaget att höja fribeloppet är de som har arbete och studerar på halv eller deltid eller har ett högt avlönat arbete vid sidan om som inte tar för mycket tid av studierna. Men dessa skulle kunna slopa studielånen och leva helt på dessa arbeten.

Få gynnas av detta förslag med höjt fribelopp, många skulle gynnas av högre studiemedel. Men då skulle regimen inte kunna skrika ut sin så kallade arbetslinjes mantra och därför höjs fribeloppet till glädje för några men till mindre nytta för de som satsar på sina studier och snabbt vill bli klara med dessa utan att arbeta med annat vid sidan om studierna.

Citat: Studiemedel består av lån och bidrag.

En heltidsstudent med fullt studiemedel får totalt 9 024 kronor för fyra veckor, varav 2 828 kronor i bidrag och 6 196 kronor i lån.
Den 1 januari 2014 höjs fribeloppet med 30 000 kronor från dagens 142 400 kronor till 172 400 kronor.

Alla inkomster räknas oavsett om det är från tjänst, näringsverksamhet eller i form av kapitalinkomster.

Enligt regeringen innebär höjningen att en student exempelvis kan ha månadsinkomster på 26 000 kronor under två sommarmånader och 12 000 kronor under årets resterande tio månader utan att studiemedlet sänks.
Källa: CSN, regeringen (TT)

Redan idag har en heltidsstuderande bättre ekonomi än en långtidsarbetslös, se ovan. Och likt studiestödet ökas inte heller a-kassestödet. ”Arbetslinjens” hånfulla mantra mot studenter, arbetssökande och sjuka skallar som en batong i samhället, det hamras in utan att man förstår dess innebörd i alla sammanhang. Det enda man förstå är dess inneboende grymma ekonomiska segregationsverktyg!


Inga kommentarer: