Google

Translate blog

lördag 23 september 2017

Mycket färgrika bilder från Saturnus ringar

Cassini-Huygins   uppdrag vid Saturnus tog slut i sin helhet den 15 september i år.

Bland alla bilder från detta uppdrag kan här ses mycket skarpa bilder av ringarna vid Saturnus. 

Det är B-ringarna vi ser i olika filter. Tre olika slag av bild på samma område kan ses här. Se och upplev hur det ser ut nog är det vackert

fredag 22 september 2017

Ett nytt mysterium från Jupiter

Vårt solsystems största planet och likaså största gasplanet och även den  planet som ligger som nästa planet efter Jorden och Mars har sin storm sedan lång tid.

Den röda fläcken är den eviga stormen på Jupiter vilken förundrat de som sett den i sekel nu.

Men ett nyligen upptäckt och omdiskuterat mysterium är polernas norrsken på Jupiter. Aurorna här är de kraftfullaste i vårt solsystem men kanske (anser jag) inte så förvånande då planeten är den största gasplaneten här.

Det som ingen ännu förstår är hur de allra ljusaste aurornas energi uppstår och varför.


Det är detta som är ett av Jupiters mysterium. Förklaring saknas.

torsdag 21 september 2017

Vi letar efter ET därute men kan ET redan har hittat oss?

Vi söker efter exoplaneter därute och då planeter därute med civilisationer lik vår vilket vi hoppas. Men kan dessa redan letat och hittat oss eller håller på att letar efter liv likt vi gör just nu.

Chansen att de då finner eller har funnit tecken på liv som är vi är lika stor som att vi finner dem. Anses det.

Men jag tvivlar vi lever på en planet i en avkrok av Vintergatan på en arm av denna och ET bör för att enklare hitta liv söka i centrala delarna av galaxen i första hand bland de miljarder av stjärnsystem vilka ligger i klustret där istället för i en avkrok på en betydligt mindre stjärntät spiralarm.

Av den anledningen anser jag det mindre troligt att ET hittar oss än att vi hittar ET. Om denne finns. Men slumpen kan ju göra att närmsta eventuella ET finns i ytterområden och vårt närområde och då kan vi hittas och ha hittats innan vi funnit ET beroende hur de söker eller vi söker.


Men allt förutsätter att det finns liv någonstans däruppe och att detta är intelligent och civiliserat för att inte säga på en minst lika stor teknisk nivå som vi är just nu.

onsdag 20 september 2017

Bor upptäckt på Mars. En viktig byggsten för RNA

Borföreningar är nödvändiga för att kunna få fram RNA

Strängar av RNA kan ha varit de första byggstenarna på Jorden och kan ha varit början till liv även på Mars. Om det sedan blev liv på Mars eller inte är en annan fråga vilken forskare önskar få svar på.

Boret som hittats på Mars är i kalciumsulfatmineraler vilket visar att det bör ha funnits i det grundvatten av neutralt till alkaiskt PH-värde som tidigare flöt på planeten. 

Upptäckten gjordes Cole Cater av Rovers ChemCam  kamera. Här bör en gång funnits vatten med en temperatur av 0-60C en temperatur vilken är möjlig för liv.


Upptäckten är spännande men bevisar inte att liv finns eller har funnits enbart att en viktig ingrediens till liv finns vilken man inte tidigare vetat. Bor.

tisdag 19 september 2017

FINNESE heter det nya teleskop och projekt från NASA som önskas få klartecken att söka efter liv på exoplaneter

Fast INfrared Exoplanet Spectroscopy Survey Explorer (FINESSE) är namnet på projektet och teleskopet NASA önskar få projektpengar till att förverkliga.

Detta teleskop ska kunna undersöka ca 1000 exoplaneters atmosfärs innehåll  och klimat. Något som kan ge en intressant bild av  planeter där liv kan ha uppstått. Planeringen är att FINNESE ska arbeta i två år och förhoppningen är att 2019 blir startåret.

Undersökningar genom spektroskopiskt slag är projektet vilket ska ge nya möjligheter av undersökningar av dessa från oss ljussvaga objekt. De planerade studierna av  FINESSE kommer att  använda transiteringsmetoden. Det innebär mätning av hur en planetens atmosfär absorberar ljus från sin värdstjärna (sol) som en funktion av våglängden. Detta kommer att göra det möjligt för forskare att härleda vilka molekyler det finns i planetens atmosfär.


Nya idéer för att avsöka exoplaneter kommer i snabb takt numera och tron på att lyckas finna liv är stor hos många och alla vill bli först. Men finns det liv däruppe eller är det bara en dröm många hoppas få bekräftad för att slippa se mänskligheten som ensam i ett gränslöst universum av tomhet? I vilket fall som helst är människan nyfiken på ett eventuellt svar så långt vi nu kan få det.
Bilden är på hur FINNESE ser ut.

måndag 18 september 2017

Det har nyligen upptäckts ytterligare ett stort svart hål i Vintergatan utöver det sedan länge kända centrumhålet.

I kanske alla galaxers centrum finns ett stort svart hål. I Vintergatan finns Sagittarius A ett hål av 44 miljoner km diameter.

Detta har vi vetat länge och även att det finns mindre hål bildade av kollapsade stjärnor både i Vintergatan, andra galaxer och troligen i tomrummen mellan dessa. Antalet vet vi inte.

Nu har dock ytterligare och överraskande ett till stort hål upptäckts i vår Vintergata. Inte av den kalibern som centrumhålet utan istället något mindre. På en plats där man inte ansåg ett svart hål skulle finnas. Det är japanska forskare på  Kel universitet upptäckten gjordes. Platsen är i ett gaskluster nära centrum av galaxen.

Detta kluster ligger på ett avstånd av 200 ljusår från centrum av galaxen och har förundrat forskare under lång tid. Molnet vilket består av bland annat  kolmonoxid och vätecyanid gaser vilka rör sig i olika hastigheter inom sig vilket förundrar då detta är unikt i interstellära moln.

Nu kan rörelserna förklaras genom upptäckten av detta svårupptäckta svarta hål  i gasen. Ett hål ca 500 gånger mindre än centrumhålet i galaxen men vilket likväl gör detta till det andra storleksmässigt i galaxen.


Bildandet av det kan ha sin utgångspunkt från två kollapsade stjärnor vilka blivit svarta hål och sammansmält med varandra till ett hål. Detta vet vi inte men det kan vara förklaringen till storleken och hålet i sig och förklaringen till olikartade hastigheter av gasflöden o rörelse i detta moln av gas.

söndag 17 september 2017

Vita dvärgstjärnors ibland mystiska kärnexplosioner kan ha lösts till hälften

Vita dvärgstjärnor är sista stadiet i en stjärnas liv då den kollapsat efter att ha blossat upp under sin sista tid. De kan även sluta som en nova (inte att förväxla med en supernova)  om de ligger i närheten av en stor röd jättestjärna varifrån de kan dra till sig gas och genom detta med ett antal års mellanrum ge ifrån sig energiexplosioner..
Ibland kan kärnexplosioner uppstå på den vita dvärgens yta(gäller där novor sker eller skett). 

Ca 50 sådana uppstår på skilda dvärgar i vår Vintergata varje år. Inte speciellt många då dvärgarnas antal är stort. Ingen vet hur många de är men man bör räkna i miljoner kanske miljarder.

Ca 50 kärnexplosioner på nästan alltid olika vita dvärgar  inträffar eller kanske bättre sagt så många upptäcker vi årligen per år från våra teleskop.

Mysteriet är att vissa av dessa explosioner är så ljusstarka och kraftfulla att vetenskapen inte kunnat förklara varför.

Men nu har astronomer vid Michigans universitet arbetat fram en trolig teori på varför dessa kraftfulla kärnexplosioner ibland inträffar på någon vit dvärg.

Det har antagits att gasen från den röda jättestjärnan i närområdet (det handlar ju om novor inte ensamma vita dvärgar (icke novor) där inga kärnexplosioner har setts) lämnat ifrån sig så mycket gas att det är denna energi som exploderar när gränsen för en tvingande urladdning genom kärnexplosion nåtts.

Men detta är inte hela förklaringen det förklarar enbart en kärnexplosion av det slag vi redan förstått. Den riktigt stora och mystiska föregås av att det vid explosionens början  avges en kall gasvåg av materia men direkt efter kommer en snabb het våg och när dessa kolliderar får vi den otroliga ljusa och kraftfulla våg vilken tidigare setts som svårförklarlig.

Skeendet är inte unikt utan sker vid varje kärnexplosion på en vit dvärgstjärna. Men ibland blir det en reaktion av det slag av betydligt större slag än vad vi kan se som kanske normal energiurladdning i novornas värld.


Ännu vet vi inte varför det ibland sker. Men forskningen har genom förståelsen av hur det sker likväl tagit ett nytt steg i förståelsen av vår verklighet.